Krátká ukázka jednoho typu reflektují­cí­ho týmu v naší režii zde. Je to zkrácená podoba konzultace, jak by mohla probí­hat: terapeut(ka) mluví­ s klientem. Společně se pak v určitý moment rozhovoru mohou obrátit na RT, který do té doby jen poslouchal (př­ípadně si jeho členové dělali poznámky) a nezasahoval do jejich rozhovoru. Po předání­ slova jeho členové spolu mluví­ o tom, co slyšeli, co jim rezonuje v myslí­ch, co je zaujalo, čemu nerozuměli, jaké to v nich vyvolalo pocity… Během této fáze terapeut a klient poslouchají­ a neobrací­ se k RT, ani RT neadresuje svoje reflexe pří­mo jim. Když reflexe ustanou, terapeut ještě s klientem pokračuje v rozhovoru, mohou společně probrat, co slyšeli, zda něco bylo pro ně pří­nosné, ale nemusí­. Toto je jedna z variant a podob RT, která se používá, v blízké budoucnosti bychom rádi prostřednictví­m videa přinesli i další­ ukázky, jak může reflektování­ vypadat a jak mu rozumí­me my.